ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

VAN   T & S Klimaattechniek B.V.  

Kuipersweg 16   3449 JA WOERDEN

inschrijving kamer van koophandel nr. 30167019

 

MEI  2018

 

 

 

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door de besloten vennootschap T & S Klimaattechniek B.V. (inschrijvingsnr. K.v.K 30167019), hierna te noemen T & S Klimaattechniek, aan derden gedaan, op alle door T & S Klimaattechniek in op­dracht van derden verrichte werk­zaamheden, alsmede op alle overeenkom­sten in de meest ruime zin van het woord door T & S Klimaattechniek met derden aange­gaan.

b.1. T & S Klimaattechniek heeft verschillende bedrijfsactiviteiten op het gebied van klimaattechniek. Het karakter van de verschillende activiteiten draagt in zich dat deze algemene voorwaarden opgebouwd zijn uit een gemeenschappelijk gedeelte en een verbijzonderd gedeelte zijnde de appendices.

b.2. In de appendices worden ten behoeve van verschillende activiteiten met betrekking tot een aantal artikelen in deze voorwaarden bepalingen toegevoegd. Voor zover deze toegevoegde bepalingen afwijken van wat er in het gemeenschappelijke gedeelte daarover is opgenomen prevaleren de afwijkende bepalingen in de betreffende appendix.

b.3. In een aantal bepalingen in de appendices zijn verbijzonderingen opgenomen ten opzichte van dat wat in het gemeenschappelijke gedeelte generaal is bepaald. Deze verbijzonderingen dienen onder meer gelezen te worden als voorbeelden, maar daartoe niet beperkt, die de aanvullende werking van hetgeen in het gemeenschappelijke deel door T & S Klimaattechniek wordt gesteld niet in de weg staan. Evenmin beperken zij niet de rechten.

c. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige over­eenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.

d. Indien de wederpartij inkoopvoorwaarden voert zijn deze voor T & S Klimaattechniek niet bindend voor zover die afwij­ken van deze voor­waar­den.

e. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door T & S Klimaattechniek te eniger tijd toegepast/toegestaan ten voordele van wederpartij, geven laatstge­noemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor haar vaststaand voor zich op te eisen.

f. Wanneer wederpartij in een andere dan de Nederlandse taal van deze algemene voorwaarden kennis neemt of heeft kunnen nemen en er sprake is van de door de tekst ingegeven interpretatieverschillen prevaleert de Nederlandstalige versie boven de buitenlandstalige, tenzij T & S Klimaattechniek daar uitdrukkelijk schriftelijk afstand van neemt.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

a. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukke­lijk anders is vermeld. Zij zijn naar beste weten door T & S Klimaattechniek gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens.

b. De door T & S Klimaattechniek in afbeeldingen, websites, multimedia, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrij­blij­vend te zijn verstrekt.

T & S Klimaattechniek is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprake­lijkheid.

ARTIKEL 3: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN

a. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met T & S Klimaattechniek, onver­schillig of deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrich­ten, een en ander in de ruimste zin.

b. Alle met T & S Klimaattechniek gesloten overeenkom­sten worden eerst bindend na schrif­telijke bevestiging door T & S Klimaattechniek, dan wel doordat T & S Klimaattechniek met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigin­gen op bovenbe­doelde overeen­komsten binden T & S Klimaattechniek eerst, nadat en voor zover deze door T & S Klimaattechniek zijn geaccepteerd en schriftelijk beves­tigd. Wederpartij wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met T & S Klimaattechniek gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien wederpartij niet binnen 8 dagen, nadat zij van de wijzi­ging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schrifte­lijk tegen deze wijzi­ging(en) en/of aanvul­ling(en) heeft geprotesteerd. Wederpartij wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aan­vulling op het moment dat T & S Klimaattechniek met de werkzaamhe­den waarop de wijzi­ging/aanvul­ling betrekking heeft is aangevangen.

Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemach­tigd, kan en mag namens T & S Klimaattechniek overeen­komsten sluiten.

c. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeen­gekomen, heeft T & S Klimaattechniek te allen tijde het recht de op­dracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat T & S Klimaattechniek hen, desnoods achter­af, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens T & S Klimaattechniek zou kunnen doen ontstaan.

d. T & S Klimaattechniek is vrij in haar keuze door wie zij de met wederpartij overeengekomen dienst laat verrichten. Zij is eveneens vrij in haar keuze deze persoon of personen en/of derde partij naar believen te vervangen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

e. In het geval dat T & S Klimaattechniek als onderdeel van een overeenkomst aan wederpartij apparatuur en/of programmatuur levert en/of beschikbaar stelt, waarop door derden aan haar verleende licenties toepasselijk zijn, is de wederpartij onderworpen aan alle bepalingen van die licenties en vrijwaart zij T & S Klimaattechniek tegen alle gevolgen van gebruik van die apparatuur en/of programmatuur strijdig met de bepalingen van die licenties.

f. Daar waar T & S Klimaattechniek met wederpartij overeenkomt een dienst aan haar te leveren betreft deze dienst een inspanningsverplichting.

g. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient wederpartij, om een goede vervulling van de werkzaamheden door en/of zijdens T & S Klimaattechniek mogelijk te maken, zorg te dragen voor bijvoorbeeld, maar daartoe niet beperkt de benodigde: vergunningen, goedgekeurde tekeningen, verzekeringen, gereedschappen, materieel, grondstoffen en dergelijke. Mocht wederpartij hierin geheel of gedeeltelijk tekortschieten en dit tekortschieten is debet aan een verminderde prestatie van en/of zijdens T & S Klimaattechniek dan is wederpartij aansprakelijk zowel de directe- als indirecte schade. Wederpartij vrijwaart T & S Klimaattechniek te dezer zake voor alle aanspraken van derden.

h. Daar waar T & S Klimaattechniek en/of de door haar ingeschakelde derden werkzaamheden voor wederpartij verricht op uurbasis en daarbij werkbonnen en/of urenbriefjes inlevert en/of deze door wederpartij (hij/of zij die namens wederpartij op de werkplek aanwezig is en normaal te doen gebruikelijk als door T & S Klimaattechniek voldoende bekwaam beschouwd mag worden) laat aftekenen, worden de daaraan gerelateerde en uitgevoerde werkzaamheden als voor uitgevoerd en akkoord bevonden.

Is er van en/of zijdens wederpartij niemand voor aftekening aanwezig en T & S Klimaattechniek overhandigt wederpartij, al dan niet schriftelijk, werkbriefjes en/of urenbriefjes dan worden de daaraan te relateren werkzaamheden op een correcte wijze geacht te zijn uitgevoerd, tenzij wederpartij aansluitend, zoals bij de wetgeving in het Burgerlijk Wetboek ten aanzien van aanneming werk bedoeld, schriftelijk haar bezwaren aan T & S Klimaattechniek heeft kenbaar gemaakt.

i. Meerwerk geschiedt in overleg, tenzij het meerwerk het gevolg is van een eerder overeengekomen verandering/aanpassing in het uit te voeren werk en/of indien naar inzicht van T & S Klimaattechniek het meerwerk noodzakelijk is om tot een goede uitvoering van de door haar te verrichten werkzaamheden te komen. In deze gevallen is T & S Klimaattechniek gerechtigd om de kosten daarvan tegen de haar geldende te doen gebruikelijke tarieven bij wederpartij in rekening te brengen.

j. T & S Klimaattechniek is gerechtigd de met wederpartij gesloten overeenkomsten te vervreemden en/of te bezwaren zonder dat zij daarbij de toestemming van wederpartij nodig heeft. Een dergelijk handelen is wederpartij niet toegestaan.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

a. T & S Klimaattechniek is, behoudens het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk voor enige schade die, hetzij direct en/of indirect het gevolg is van het niet beantwoorden van de geleverde zaken, met inbegrip van meerwerk, aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld is te wijten. Derhalve aanvaardt T & S Klimaattechniek dit ook niet bij grove calamiteiten, zoals maar daartoe niet beperkt bij brand, waterschade en onheil van buitenaf bijvoorbeeld, oorlogen en aardbevingen.

b. Voor zover wederpartij, dan wel de door haar ingeschakelde derde op basis van medewerkzaamheid en/of het verlenen van assistentie betrokken is bij de uitvoering van de transactie tussen T & S Klimaattechniek en wederpartij, is T & S Klimaattechniek op geen enkele wijze en in geen enkele vorm aansprakelijk voor alle zijdens wederpartij en/of diens ingeschakelde derde veroorzaakte schade; Ook niet jegens de achterliggende opdrachtgever van wederpartij.

c. Indien T & S Klimaattechniek wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schade­plichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoe­ding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelas­ting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten, zulks met een maximum van EURO 5.000,00 (zegge; vijfduizend euro).

d. Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplich­ting van de wederpartij jegens T & S Klimaattechniek niet op.

ARTIKEL 5: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING

a. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde lever­termijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor T & S Klimaattechniek niet bindend.

b. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft wederpartij nooit het recht op schade­vergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor haar uit de desbetreffende over­eenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze over­een­komst samenhangende, overeenkomst mocht voort­vloeien.

c. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoorde­ling van T & S Klimaattechniek, zal T & S Klimaattechniek in nader overleg treden met wederpartij.

d. Levering geschiedt af het bedrijf van T & S Klimaattechniek­ of een andere door T & S Klimaattechniek te bepalen plaats.

e. Daar waar T & S Klimaattechniek voor wederpartij op enig moment en op enige locatie een dienstverlening moet verrichten, dan wel moet laten verrichten draagt wederpartij zorg voor een goede, veilige, voor deze dienstverlening toegeruste gereedstaande werkomgeving en voor zover daarvoor wenselijk met inbegrip van de benodigde nutsvoorziening voor de periode dat T & S Klimaattechniek haar werkzaamheden verricht. Mocht daarvan, zulks naar oordeel van T & S Klimaattechniek geen of onvoldoende sprake zijn, dan is T & S Klimaattechniek gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten en de kosten van verlet bij wederpartij in rekening te brengen. Zij is ook gerechtigd zelf zorg te dragen voor de juiste ten behoeve van de te verrichten dienstverlening geschikte werkomgeving. In dat geval, is zij gerechtigd de kosten die zij daarbij maakt met inbegrip van eigen kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.

f. Onder het voor deze dienstverlening zorgdragen door wederpartij van een goede en veilige werkomgeving geldt ook het vooraf verwijderen of doen laten verwijderen van asbest en andere vervuilende materialen die de goede gezondheid van degene die voor en namens T & S Klimaattechniek werkzaamheden voor wederpartij moet verrichten zou kunnen schaden. Wederpartij dient ook voor haar rekening zorg te dragen dat de door T & S Klimaattechniek achtergelaten materialen, welke niet meer door haar kunnen en/of zullen worden gebruikt als ook het afval, worden verwijderd.

g. Wanneer de door T & S Klimaattechniek bij levering aangeboden goede­ren of diensten, na aan de wederpartij te zijn aangeboden, door deze niet in ontvangst worden genomen, staan zij gedurende 8 dagen voor rekening en risico van wederpartij ter beschikking. Na genoemde periode zal het totaalbe­drag dat bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, ver­meerderd met de kosten, waaronder de opslagkosten en rente, van wederpartij gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan T & S Klimaattechniek.

h. Indien de wederpartij niet of niet tijdig vol­doet aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht samenhangende over­eenkomst voortvloei­ende verplichting, is T & S Klimaattechniek­ gerechtigd, na de wederpartij schrifte­lijk in gebreke te hebben gesteld -zonder rechterlijke tussen­komst- de uitvoe­ring op te schorten, zonder dat T & S Klimaattechniek tot enige schadevergoeding is gehouden.

ARTIKEL 6: TRANSPORT EN TRANSPORTRISICO

a. De keuze van het transportmiddel is aan T & S Klimaattechniek.

b. Het transport van de bij T & S Klimaattechniek bestelde goederen geschiedt voor rekening van de wederpartij.

c.1. Alle bij T & S Klimaattechniek bestelde/gekochte goederen, inclusief eventueel door wederpartij retour te zenden goederen, reizen vanaf het ogenblik van afzen­ding voor risico van de wederpartij. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de wederpartij aansprake­lijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.

c.2. Alle door en zijdens T & S Klimaattechniek met wederpartij gevoerde correspondentie reizen vanaf het ogenblik van afzen­ding voor risico van wederpartij. Wederpartij dient zich te vergewissen, dat de door haar ontvangen correspondentie en de inhoud ervan afkomstig is van T & S Klimaattechniek. T & S Klimaattechniek kan door de wederpartij, dan wel zijdens deze, op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor beschadigingen en/of veranderingen aan en/of verminking van de inhoud van de door en of zijdens T & S Klimaattechniek gezonden correspondentie.

d. De goederen worden uitsluitend parterre afgeleverd. Indien goederen anders dan parterre dienen te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten en risico’s geheel voor reke­ning van wederpartij.

Indien wederpartij ten tijde van de aflevering niet aanwezig is, dan wel niet in staat blijkt te zijn om de goederen in ontvangst te nemen, of anderszins in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, dan heeft T & S Klimaattechniek het recht om de aflevering om te zetten in een afhaalplicht van wederpartij aan het door de vervoerder opgegeven adres, nadat deze middels achterlating van een schriftelijke mededeling wederpartij daarvan in kennis heeft gesteld.

e. Bij aankomst/ in ontvangstneming der goederen dient de wederpartij zich te overtui­gen van de staat waarin de goederen zich bevin­den. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient zij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Door onder­tekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens T & S Klimaattechniek, ver­klaart wederpartij de goede­ren in goede staat te hebben ontvan­gen.

ARTIKEL 7: PRIJZEN EN KOSTEN

a. Voor iedere opdracht stelt T & S Klimaattechniek afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitslui­tend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door T & S Klimaattechniek te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfac­toren, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt; koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc.. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is T & S Klimaattechniek gerech­tigd de aangebo­den (verkoop)prijs dienovereen­komstig te wijzi­gen.

b. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van over­heids- of andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekerings­premies etc..

c. T & S Klimaattechniek is gerechtigd vooraf aanbeta­lingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen.

d. T & S Klimaattechniek behoudt zich het recht voor verzendkosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 8: BETALINGSCONDITIES

a. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de door T & S Klimaattechniek toegezonden facturen te geschieden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.

b. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelij­king, te geschieden ten kantore van T & S Klimaattechniek of op een door T & S Klimaattechniek aan te wijzen bank- of girorekening.

  1. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen T & S Klimaattechniek en wederpartij. Tenzij schriftelijk anders is overeenge­komen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaan­de kortin­gen geen beroep worden gedaan.

ARTIKEL 9: RECLAMES

a. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op factuurbedragen, dienen binnen acht dagen na ontvangst van de producten of diensten of van de betreffende facturen, schrifte­lijk en aangete­kend bij T & S Klimaattechniek te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van de wederpartij vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte goederen.

b. Reclames ten aanzien van de bedingen in deze voorwaarden als onder­meer bedoeld in artikel 6:233 sub a van het Burgerlijk Wetboek (nietigheid ten aanzien van een of meerdere bedingen op grond van het onredelijk bezwarend zijn) dienen eveneens binnen acht dagen na kennisneming van deze voorwaarden of het tijdstip waarop daarvan redelijkerwijs kennisgeno­men had kunnen worden, schrifte­lijk en aangetekend bij T & S Klimaattechniek te zijn ingediend onder nauwkeu­rige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame vervalt op het moment dat de overeen­komst tot stand is gekomen. Wederpartij doet afstand van het zich nadien beroepen op het onrede­lijk bezwarend zijn van een of meer bedingen in deze voorwaarden, voor zover de eventueel als onredelijk bezwarend gevoelde bedingen niet door de wetgever dwingend zijn voorgeschre­ven.

c. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovenge­stelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt wederpartij geacht het gelever­de en/of verrichte te hebben goedgekeurd. Wanneer T & S Klimaattechniek van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onder­ling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloos­stelling uit te keren aan wederpartij, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instand­houding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de wederpartij om aan T & S Klimaattechniek het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourne­ren; een en ander ter keuze van T & S Klimaattechniek.

d. T & S Klimaattechniek is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken wederpartij op het ogenblik van indie­ning van haar reclames aan al haar bestaande verplichtingen jegens T & S Klimaattechniek, uit welke over­eenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.

e. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door T & S Klimaattechniek worden geweigerd. Alle retourzendingen van wederpartij geschieden voor haar rekening en risico.

ARTIKEL 10: ANNULERING/ONTBINDING EN OPSCHORTING

a. T & S Klimaattechniek heeft het recht, indien de wederpartij in enig opzicht in gebreke is of blijft aan haar verplichtingen met betrekking tot eerder door T & S Klimaattechniek uitgevoerde leveringen, verrichte werkzaamheden, of uit andere hoofde, te voldoen, haar verplichtingen jegens wederpartij op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden. Een en ander zonder door wederpartij op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de T & S Klimaattechniek toekomende rechten.

T & S Klimaattechniek heeft dit recht ook, indien er bij wederpartij sprake is van een faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten dan wel een, naar de maatstaven van T & S Klimaattechniek, dreiging van deze omstandigheden. Alle vorderingen van

T & S Klimaattechniek op wederpartij zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar.

b. Indien wederpartij de door haar met T & S Klimaattechniek gesloten overeenkomst(en) wenst te ontbinden/annuleren, dan is T & S Klimaattechniek eveneens gerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is wederpartij, zulks naar keuze van T & S Klimaattechniek, ontbindingskosten van 100% van de overeengekomen verkoopwaarde ofwel transactiewaarde verschuldigd en bij annulering annuleringskosten van minimaal 30% van de verkoopwaarde ofwel van de transactiewaarde verschuldigd, zulks overigens ter vrije keuze van T & S Klimaattechniek.

ARTIKEL 11: VERGOEDING BIJ TE LATE- OF NIET-BETALING

Indien de betaling van de door T & S Klimaattechniek toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, wordt de wederpartij geacht van rechts­wege in verzuim te zijn en heeft T & S Klimaattechniek, zonder nadere ingebrekestelling, het recht de wederpartij over het gehele door haar verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van 1% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan T & S Klimaattechniek verder toeko­mende rechten, waaronder het recht op alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15 % van het in te vorderen bedrag, met een minimum van EURO 250,00 (zegge; tweehonderd en vijftig euro)

NB: Daar waar de wetgever de aan wederpartij door te belasten buitengerechtelijke incassokosten bij wet heeft bepaald, is wederpartij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd krachtens het daarin bepaalde.

ARTIKEL 12: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

a. Zolang een wederpartij aan T & S Klimaattechniek­ geen volledige betaling van de door T & S Klimaattechniek aan haar geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden- heeft verricht, blijven deze voor rekening en risico van de wederpartij komende goederen en/of materialen, het onbetwiste eigendom van T & S Klimaattechniek.

b. Indien een wederpartij enige verplichting uit de overeen­komst met betrekking tot de verkochte goederen en/of verrichte werk­zaamheden niet nakomt, is T & S Klimaattechniek zonder nadere ingebrekestelling gerech­tigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de over­een­komst zonder rechter­lijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onvermin­derd het recht van T & S Klimaattechniek zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door T & S Klimaattechniek geleden of nog te lijden schade, waaronder begre­pen: geleden verlies, gederfde winst, interest, trans­portkosten etc..

c. T & S Klimaattechniek behoudt zich het recht voor om goederen, ge­reedschappen, materi­alen, auto’s, gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc., die zij van wederpartij onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat wederpartij volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens T & S Klimaattechniek heeft voldaan.

d. Voor transacties met een wederpartij gevestigd in een land waar een verlengd eigendomsvoorbehoud geldt heeft T & S Klimaattechniek het recht het aldaar geldende verlengd eigendomsvoorbehoud op ieder voor haar wenselijk moment van toepassing te verklaren.

ARTIKEL 13: OVERMACHT

a. Overmacht ontslaat T & S Klimaattechniek van haar verplichtingen jegens de wederpartij. Als overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenis­sen en toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefe­nen op het bedrijf T & S Klimaattechniek, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt: ernstige storingen in haar productieproces, oorlog (ook buiten Neder­land), oproer, epide­mie, brand, verkeersstorin­gen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte van haar personeel, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van over­heidswege, etc.. T & S Klimaattechniek is van haar verplich­tin­gen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorge­daan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveran­ciers, transpor­teurs, gros­siers, etc..

b. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeen­komst ten gevolge van overmacht is T & S Klimaattechniek gerech­tigd, zonder rechter­lijke tussen­komst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van T & S Klimaattechniek. Wederpartij zal van de ten deze door T & S Klimaattechniek genomen beslissing schriftelijk bericht ontvan­gen.

ARTIKEL 14: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, ONTWERPBESCHERMING

a. De Intellectuele eigendomsrechten van alle door T & S Klimaattechniek (ten behoeve van wederpartij) vervaardigde producten, geleverde diensten etc. behoren T & S Klimaattechniek toe. Gebruik of alternatief gebruik van deze rechten, ontwerpen en/of ideeën T & S Klimaattechniek is ten strengste verboden, tenzij T & S Klimaattechniek hiervoor uit­drukke­lijk en schriftelijk toestem­ming heeft verleend en aan alle door T & S Klimaattechniek, ter zake gestelde voorwaar­den volledig is voldaan.

b. Indien wederpartij zich niet aan het onder 14a gestelde houdt, maakt T & S Klimaattechniek zonder nadere inge­brekestel­ling en/of rechterlijke tussen­komst, aanspraak op een boete van minimaal EURO 11.500,00 (zegge; elfduizend en vijfhonderd euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat die over­tre­ding voortduurt.

ARTIKEL 15: GARANTIES

a. Door T & S Klimaattechniek wordt uitsluitend garantie verleend volgens de bepalingen van de garantieclausule indien en voor zover die bij de producten zijn mede geleverd. In die gevallen treedt de garantie eerst in werking, nadat T & S Klimaattechniek schriftelijk aangetekend door de wederpartij van haar verzoek in kennis is gesteld.

b. Wordt er door T & S Klimaattechniek wel garantie verleend, maar zonder dat er sprake is van een verstrekte garantie clausule, dan bedraagt de duur van de garantietermijn maximaal 6 maanden na levering van de betreffende goederen. Ook hier dient T & S Klimaattechniek eerst schriftelijk aangetekend door wederpartij van diens verzoek in kennis gesteld te worden.

c. De garantie bevat herstel of vervanging van de geleverde goederen, dan wel geheel of gedeeltelijke creditering van de litigieuze goederen, zulks naar keuze van T & S Klimaattechniek. Onheil van buitenaf kan nimmer leiden tot enige verplichtende garantieverlening door T & S Klimaattechniek.

d. De ter reparatie ingenomen goederen verblijven in alle gevallen voor risico van de wederpartij bij T & S Klimaattechniek of bij een door T & S Klimaattechniek hiervoor ingeschakelde derde.

ARTIKEL 16: ZICHTZENDINGEN

a. Uitsluitend indien T & S Klimaattechniek dit tevoren schriftelijk aan wederpartij heeft bevestigd, kunnen de door of namens ­T & S Klimaattechniek afgeleverde goederen beschouwd worden als zicht­zending voor shows, tentoon­stellingen, beurzen en/of voor andere door T & S Klimaattechniek aan te geven doelein­den.

Ook op zichtzendingen zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

b. Indien wederpartij de hiervoor bij artikel 16a. bedoelde goederen niet binnen de redelijke termijn van 10 werkdagen dan wel niet binnen de met T & S Klimaattechniek uitdrukkelijk anders overeengekomen termijn heeft geretourneerd, heeft T & S Klimaattechniek het recht om de betreffende goederen als aan wederpartij verkocht te mogen beschouwen en deze wederpartij tegen nieuwwaarde te factureren.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

a. Op alle aanbiedingen, opdrachten en met T & S Klimaattechniek te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het staat T & S Klimaattechniek evenwel vrij zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het geldend recht van het land waar wederpartij is gevestigd. Alsdan zal, in afwijking van het hier onder sub b gemelde, het geschil onderworpen worden aan de absoluut bevoegde rechter in het rechtsgebied van de wederpartij.

T & S Klimaattechniek heeft het recht, indien de aard van de transactie(s) daartoe aanleiding geeft, om zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het Weens Koopverdrag. T & S Klimaattechniek behoeft wederpartij van haar keuze niet vooraf in kennis te stellen.

b. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde Rechter in het Arrondissement Midden-Nederland dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van T & S Klimaattechniek.

c. Indien enig artikel of subartikel van deze Algemene voor­waarden ongeldig wordt, doet dit geen afbreuk aan de geldig­heid van andere artikelen.

 

SLOTBEPALING:

Deze voorwaarden zijn ten behoeve van T & S Klimaattechniek samengesteld en gedeponeerd door De Incassokamer B.V. en onder de toepasselijkheid van haar huidige en toekomstige algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden tot stand gekomen, met in achtneming van het bepaalde in BW boek 6 titel 5 afdeling 3.

Op deze algemene voorwaarden rust tevens het © copyright van “De Incassokamer B.V.”

 

 

Appendices Algemeen:

a.  T & S Klimaattechniek verwijst naar het door haar gestelde bij artikel 1b.1 t/m 3 aangaande de toepasselijkheid.

b.  De activiteiten die in de appendices zijn opgenomen betreffen:

 

  1. Reparatie/ onderhoud
  2. Verhuur apparatuur

 

Appendix1: Reparatie/onderhoud

1.1 Onder reparatie wordt verstaan het verrichten van werkzaamheden die ten doel hebben de defecte apparatuur/installatie, software en functionaliteiten te repareren.

Onder onderhoud wordt verstaan het verrichten van werkzaamheden die ten doel hebben de apparatuur, software en functionaliteiten zo goed als mogelijk te laten functioneren.

1.2 De werkzaamheden van T & S Klimaattechniek op het gebied van reparatie en/of onderhoud betreffen een inspanningsverplichting op basis van de bij T & S Klimaattechniek beschikbare kennis en middelen.

1.3 Voor zover aan de door T & S Klimaattechniek en/of aan de door haar ingeschakelde derde(n), voor reparatie en onderhoud geleverde goederen informatie dragende onderdelen bevatten en/of de informatiewerking van andere goederen beïnvloedt, is T & S Klimaattechniek nimmer aansprakelijk voor een eventueel verlies van informatie voor, tijdens en na de reparatie en/of het onderhoud.

Dit geldt ook voor het al dan niet goed functioneren ervan en/of een niet juiste beïnvloeding. T & S Klimaattechniek kan door en/of zijdens wederpartij nimmer verantwoordelijk gehouden worden voor het opslaan van de informatie van de informatie dragende goederen; niet voor, tijdens noch na de uitgevoerde werkzaamheden.

1.4 Daar waar verwijdering van software en/of data met wederpartij is overeengekomen, dan wel dat deze omwille van de door T & S Klimaattechniek te verrichten werkzaamheden door haar noodzakelijk wordt geacht dan geschiedt deze verwijdering op grond van de haar beschikbare middelen en kennis. T & S Klimaattechniek kan door en/of zijdens wederpartij op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld indien op enig moment achteraf blijkt dat met de op dat moment beschikbare middelen en kennis het niet mogelijk blijkt om de verwijderde software en/of data geheel of gedeeltelijk te kunnen recupereren.

1.5 Wederpartij dient vooraf aan de toezending van de te repareren, te onderhouden goederen zorg te dragen voor een adequate opslag van de hiervoor bedoelde informatie.

1.6 Wederpartij dient op eerste verzoek van T & S Klimaattechniek bij verlies of het ontbreken van de benodigde informatie op de informatie dragende onderdelen deze omgaand aan T & S Klimaattechniek te doen toekomen.

1.7 T & S Klimaattechniek is bij het verrichten van haar reparatie en/of onderhouds­werkzaamheden op locatie evenmin aansprakelijk voor schade aan bijvoorbeeld maar echter daartoe niet beperkt, apparatuur, meubilair en gebouwen, die het directe en/of indirecte gevolg zijn van de door haar en/of zijdens haar in opdracht van wederpartij verrichte werkzaamheden, tenzij er sprake is van grove opzet en/of grove nalatigheid. T & S Klimaattechniek is nimmer door en/of zijdens wederpartij aansprakelijk te stellen indien de reparatie en/of het geleverde onderhoud niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.

1.8 De door T & S Klimaattechniek voor reparatie en/of voor onderhoud ingenomen goederen, verblijven, bij haar of bij de door haar ingeschakelde derde, in alle gevallen voor risico van de wederpartij. Wederpartij dient zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering die iedere vorm van directe en indirecte schade dekt, zoals bijvoorbeeld, maar daartoe echter niet beperkt bij brand, waterschade, verlies en diefstal.

1.9 T & S Klimaattechniek heeft het recht om naar eigen inzicht de reparatie en/of het onderhoud uit te voeren, zonder dat zij hierover in overleg met wederpartij moet treden, ook als de kosten van de reparatie en/of het onderhoud ten opzichte van de nieuwwaarde en/of vervangend product substantieel zijn en in een enkel geval zelfs deze overschrijden.

1.10 T & S Klimaattechniek is gerechtigd om naar eigen inzicht bij reparatie en/of onderhoud de vervangende onderdelen te kiezen en bij wederpartij in rekening te brengen, zonder dat zij dit ter beoordeling aan wederpartij behoeft voor te leggen; ook als deze vervangende onderdelen niet origineel en/of nieuw zijn. T & S Klimaattechniek is hierbij eveneens gerechtigd om wederpartij extern gemaakte kosten in rekening te brengen. De vervangen onderdelen gaan bij reparatie en/of onderhoud automatisch in eigendom over naar T & S Klimaattechniek, zonder dat zij wederpartij daarover in kennis behoeft te stellen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.11 T & S Klimaattechniek is te allen tijde gerechtigd om kosten in rekening te brengen voor het onderzoek naar de mogelijk- en onmogelijkheden voor reparatie en/of onderhoud. Bijvoorbeeld, echter daartoe niet beperkt, in het geval na onderzoek blijkt dat de kosten van reparatie en/of onderhoud onevenredig hoog zullen uitvallen, dat reparatie en/of onderhoud niet meer mogelijk blijkt te zijn, of dat op instructie van en/of zijdens wederpartij de reparatie en/of het onderhoud niet wordt uitgevoerd.

1.12 Wanneer T & S Klimaattechniek vaststelt, dat de voor reparatie en/of onderhoud aangeleverde of aangeboden goederen niet binnen voor haar redelijke grenzen te repareren en/of te onderhouden zijn en wederpartij niet binnen de redelijke termijn van 4 weken na kennisgeving daarvan de betreffende goederen heeft afgehaald is T & S Klimaattechniek gerechtigd om, tegen vergoeding van kosten door wederpartij, de betreffende goederen te vernietigen, af te voeren of te recyclen.

1.13 Het recht als genoemd in 1.12 van deze appendix geldt evenzo voor retour aan wederpartij gezonden goederen welke niet door wederpartij in ontvangst worden genomen nadat deze herhaaldelijk door T & S Klimaattechniek zijn aangeboden.

T & S Klimaattechniek heeft alsdan eveneens het recht om deze goederen tegen ieder aannemelijk bod te vervreemden en de opbrengst daarvan te gebruiken ter vermindering van de door haar geleden schade.

1.14 Daar waar T & S Klimaattechniek reparatie en/of onderhoud op locatie verricht dient wederpartij er voor zorg te dragen, dat de werkomgeving op die locatie voldoende is toegerust om een goede en vlotte voortgang van de door en/of zijdens T & S Klimaattechniek uit te voeren reparatie en/of onderhoud te kunnen waarborgen. Hierbij dient te worden gedacht, maar daartoe niet beperkt, aan onder andere een geschikt ingerichte werkruimte, met onder andere verwarming, verlichting, benodigde elektriciteit, sanitaire voorzieningen en geschikte communicatiefaciliteiten.

1.15 Daar waar T & S Klimaattechniek met wederpartij overeenkomt reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden op locatie voor hem te verrichten, zullen deze werkzaamheden op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur worden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Alsdan heeft zij het recht om het even welke reden dan ook de door of zijdens haar te verrichten reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden buiten deze uren te doen laten plaatsvinden en/of voort te zetten. Alsdan geldt een verhoogd uurtarief tot een maximum van 200%.

T & S Klimaattechniek heeft ook het recht om in afwijking van het hiervoor gestelde een nieuwe afspraak voor reparatie en/of onderhoud te maken.

In beide gevallen kan wederpartij geen recht op compensatie maken, ook niet voor geleden directe en/of indirecte schade.

1.16 T & S Klimaattechniek is gerechtigd om wederpartij kosten, met inbegrip van de gemaakte reiskosten en kosten wegens verloren tijd, in rekening te brengen indien T & S Klimaattechniek naar haar inzicht door toedoen van wederpartij, dan wel door toedoen zijdens wederpartij, niet dan wel in onvoldoende mate in de gelegenheid gesteld wordt om haar reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden op het overeengekomen tijdstip uit te voeren.

1.17 Indien het tijdstip en/of de locatie van de te verrichten reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aanleiding geeft tot het maken van reis- en/of verblijfskosten, zulks ter beoordeling van T & S Klimaattechniek, dan is zij gerechtigd om deze kosten bij wederpartij in rekening te brengen.

Bij werkzaamheden verricht in het buitenland geldt daarnaast dat alle, om het even door welke overheidsinstantie dan ook van het betreffende land, in rekening gebrachte lasten/rechten, belastingen en dergelijke voor rekening en risico van wederpartij komen.

l.18 Wanneer T & S Klimaattechniek een onderhoudsovereenkomst met een abonnements­karakter met wederpartij, zijnde een rechtspersoon of een natuurlijk persoon handelende in de aard van beroep of bedrijf, heeft afgesloten geldt dat deze automatisch telkens weer zonder voorafgaande berichtgeving met eenzelfde periode wordt verlengd tenzij wederpartij tijdig heeft opgezegd. Opzegging door wederpartij dient te geschieden tot minimaal 3 maanden voor het einde van de abonnementsperiode. Opzegging door wederpartij binnen 3 maanden voor het einde van de abonnementsovereenkomst is in relatie tot voorkoming van de automatische verlenging niet rechtsgeldig.

Voor natuurlijke personen niet handelende in de aard van beroep of bedrijf geldt een opzeg termijn van 1 maand en een maximale abonnementsduur van 12 (twaalf) maanden bij een abonnement met een bepaalde duur. Na verloop van de maximale voornoemde 12 (twaalf) maanden mag een duurabonnement stilzwijgend omgezet worden in een abonnement voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 (een) maand.

1.19 T & S Klimaattechniek heeft het recht om bij verlenging zonder voorafgaande (schriftelijke) mededeling de prijs aan te passen, wanneer de marktomstandigheden daartoe voor haar aanleiding geven, dan wel dat de mate van het verrichte onderhoud daartoe aanleiding geeft.

T & S Klimaattechniek heeft het recht de abonnementsovereenkomst op te zeggen middels een schriftelijke mededeling tot één week voor het einde van het abonnement, dan wel de verlenging daarvan.

1.20 Bij tussentijdse opzegging door wederpartij is deze verplicht de financiële verplichtingen gedurende de resterende periode van de eerder gesloten overeenkomst na te komen, zonder dat wederpartij daaraan nog rechten kan ontlenen.

1.21 De met wederpartij overeengekomen reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden zullen naar eer en geweten door en/of zijdens T & S Klimaattechniek worden uitgevoerd, waarbij er wordt gestreefd naar een realisatie binnen de toegezegde termijn. Overschrijding van deze termijn, om het even veroorzaakt door welke omstandigheid dan ook geeft wederpartij geen recht op enige vorm van compensatie ook niet voor geleden directe en/of indirecte schade.

 

 

 

Appendix 2: Verhuur apparatuur

2.1 De verhuurovereenkomsten tussen T & S Klimaattechniek en wederpartij hebben in beginsel een gelimiteerde duur. De van T & S Klimaattechniek gehuurde goederen dienen direct bij ontvangst door of zijdens wederpartij gekeurd te worden op onder meer, maar daartoe niet beperkt de compleetheid, beschadigingen en functionaliteit. Indien er sprake is van de hiervoor bedoelde tekortkoming dient wederpartij dit terstond uitdrukkelijk binnen één werkdag schriftelijk aan

T & S Klimaattechniek te melden. Blijft wederpartij hierop in gebreke, dan kan zij zich er nadien niet meer op beroepen en wordt wederpartij geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen.

2.2 T & S Klimaattechniek garandeert op geen enkele wijze de compatibiliteit van het gehuurde met andere apparatuur, programmatuur of andere materialen en/of de bruikbaarheid voor het door de wederpartij beoogde doel.

2.3 De door wederpartij van T & S Klimaattechniek gehuurde apparatuur dient door wederpartij direct aan het einde van de duur van de huurovereenkomst in dezelfde staat als op het moment van aanvang van de huur aan T & S Klimaattechniek te worden overhandigd op het zakenadres van T & S Klimaattechniek dan wel op een andere door T & S Klimaattechniek te bepalen locatie.

2.4 Voor iedere dag dat het gehuurde na beëindiging van de verhuurovereenkomst nog niet door wederpartij aan T & S Klimaattechniek is overhandigd is T & S Klimaattechniek gerechtigd wederpartij daarvoor een daghuur in rekening te brengen, zonder dat daartoe de wederpartij in verzuim en/of in gebreke gesteld behoeft te worden.

2.5 T & S Klimaattechniek is gerechtigd om voorafgaand aan de verhuur een borg te vragen. Het borgbedrag mag nimmer door de wederpartij worden gebruikt voor verrekening van andere verplichtingen met inbegrip van nog niet voldane huurpenningen die zij op T & S Klimaattechniek heeft, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.6 Wanneer T & S Klimaattechniek een huurovereenkomst met wederpartij heeft afgesloten geldt dat deze automatisch telkens weer zonder voorafgaande berichtgeving met eenzelfde periode wordt verlengd, tenzij wederpartij tijdig uitdrukkelijk heeft opgezegd

T & S Klimaattechniek heeft het recht de huurovereenkomst op te zeggen middels een schriftelijke mededeling tot en met één dag voor het einde van de huurovereenkomst, dan wel de verlenging daarvan.

Voor natuurlijke personen niet handelende in de aard van beroep of bedrijf geldt evenzo een gelijksoortige verlenging als hier voornoemd, evenwel tot een maximum van 12 maanden gerekend vanaf de ingangsdatum van de oorspronkelijke overeenkomst.

Na verloop van de maximale voornoemde 12 (twaalf) maanden mag T & S Techniek een huurovereenkomst stilzwijgend omgezet worden in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 (een) maand.

2.7 Bij tussentijdse opzegging door wederpartij is deze verplicht de financiële verplichtingen gedurende de resterende periode dat de eerder gesloten overeenkomst voortduurt na te komen, zonder dat wederpartij daaraan nog rechten kan ontlenen.

2.8 Bij een verhuurovereenkomst met een koopoptie kan wederpartij van die koopoptie slechts gebruik maken wanneer zij aan al zijn verplichtingen voortvloeiend uit die (ver)huurovereenkomst heeft voldaan.

2.9 T & S Klimaattechniek heeft gedurende de duur van de huur te allen tijde het recht om de toestand en de wijze van het gebruik door wederpartij te controleren. Wederpartij dient op eerste verzoek van T & S Klimaattechniek onverwijld en onbelemmerd toegang tot de gehuurde goederen te verlenen.

2.10 Wederpartij vrijwaart T & S Klimaattechniek van alle gevolgen met betrekking tot het niet naleven van voorwaarden al dan niet in licentievorm van aan de gehuurde goederen gekoppelde programmatuur/software.

2.11 De door wederpartij gehuurde goederen verblijven tot het moment dat zij de goederen weer aan T & S Klimaattechniek heeft overhandigd en deze de retour gekomen en/of retour genomen huurgoederen heeft gecontroleerd voor rekening en risico van de wederpartij, met inbegrip van alle defecten en/of beschadigingen.

Wederpartij is niet alleen aansprakelijk voor de kosten van herstel, maar ook voor de directe- en indirecte schade die T & S Klimaattechniek daardoor lijdt. Uitzonderingen op het voornoemde zijn defecten en beschadigingen als gevolg van een aantoonbaar aan T & S Klimaattechniek toe te rekenen tekortkoming.

2.12 Indien T & S Klimaattechniek op enig moment als gevolg van het door haar geconstateerde, bij het door wederpartij gehuurde producten, tot reparatie, onderhoud moet overgaan, waarbij er geen sprake is van een toerekenbare tekortkoming van T & S Klimaattechniek dan zijn eveneens in aanvulling de voorwaarden als genoemd bij de appendix reparatie en/of onderhoud van toepassing.

2.13 Het is wederpartij niet toegestaan om reparaties en/of onderhoud aan de van T & S Klimaattechniek gehuurde goederen zelf te verrichten en/of door derden te laten verrichten, tenzij T & S Klimaattechniek daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft verleend.

2.14 Bij constatering van een defect, schade, diefstal, vermissing, molest dient wederpartij T & S Klimaattechniek terstond op de hoogte te stellen, het gebruik te staken en de aanwijzingen van

T & S Klimaattechniek op te volgen.

2.15 Wederpartij is in geval van, vermissing, diefstal of molest aansluitend op de constatering verplicht om, naast het genoemde in 2.14 van deze appendix, aangifte te doen bij de politie en een kopie van het proces-verbaal direct na ontvangst aan T & S Klimaattechniek te overleggen.

2.16 Bij constatering door en of/zijdens T & S Klimaattechniek van overtreding door wederpartij als hiervoor bij 2.13, 2.14 en 2.15 van deze appendix is bepaald heeft T & S Klimaattechniek het recht wederpartij daarvoor een boete op te leggen van maximaal Euro 2.500,00 (tweeduizend en vijfhonderd Euro) per overtreding. Dit onverminderd het recht de overeenkomst al dan niet buitengerechtelijk geheel of partieel te ontbinden met het recht op verhaal van schade als beschreven in artikel 10 van het algemene gedeelte van deze voorwaarden.

2.17 Bij verlies, diefstal, molest of anderszins door oorzaken buiten normaal gebruik van de aan wederpartij verhuurde goederen is T & S Klimaattechniek gerechtigd om de nieuwwaarde daarvan, dan wel de nieuwwaarde van de vervangende goederen, in het geval de oorspronkelijke goederen niet meer dan wel niet meer courant leverbaar zijn, bij wederpartij als direct geleden schade in rekening te brengen. Dit onverminderd de eventueel aan T & S Klimaattechniek overige toekomende rechten uit hoofde van gevolgschade.

2.18 Blijft wederpartij ten aanzien van het hier bij 2.14 en 2.15 in deze appendix gestelde in gebreke, dan is zij eveneens aansprakelijk voor alle gevolgschade die deze omissie bij en/of zijdens T & S Klimaattechniek teweeg brengt.

2.19 Wederpartij dient tijdig zorg te dragen voor een adequate verzekering, die zij op eerste verzoek van T & S Klimaattechniek aan haar kan overleggen.

2.20 Het is wederpartij zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van T & S Klimaattechniek niet toegestaan, om bij de gehuurde goederen veranderingen aan te brengen, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt, optisch, esthetisch en/of functioneel. Indien er wel door wederpartij zonder de voornoemde instemming veranderingen zijn aangebracht, dan heeft T & S Klimaattechniek het recht om de huurovereenkomst tussentijds, geheel of partieel al voorgerechtelijk te ontbinden met behoudt van alle financiële rechten die zij anders aan de litigieuze overeenkomst mocht ontlenen.

T & S Klimaattechniek heeft het recht om als gevolg van voornoemd handelen door wederpartij, alle op welke wijze en in welke vorm dan ook door haar geleden en/of te lijden schade op wederpartij te verhalen.

2.21 Het is wederpartij niet toegestaan om de door hem van T & S Klimaattechniek gehuurde goederen en of ten behoeve van de huur van T & S Klimaattechniek verkregen materialen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van T & S Klimaattechniek buiten de landsgrenzen te brengen. Het is wederpartij evenmin toegestaan de van T & S Klimaattechniek gehuurde goederen onder te verhuren, uit te lenen of anderszins in de macht van derden over te dragen.

2.22 Indien de financiële omstandigheden van wederpartij van dien aard zijn, dat er sprake is van een belastingachterstand en/of een achterstand in haar verplichtingen aan derden, dan dient wederpartij dit terstond en onverwijld aan T & S Klimaattechniek te melden. Indien T & S Klimaattechniek door een omissie van wederpartij ten aanzien van het hier in dit artikel genoemde schade lijdt, zulks naar haar oordeel, dan heeft zij het recht om deze op wederpartij te verhalen, waarbij de waarde van het gehuurde gelijk gesteld dient te worden aan de nieuwwaarde.

2.23 Bij terugname van de verhuurde goederen, met inbegrip van software, programmatuur e.d. die informatie dragende eigenschappen bezitten is T & S Klimaattechniek door en/of zijdens wederpartij op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor het verlies van de daarop aanwezige informatie. Evenmin is zij gehouden deze informatie op te slaan en/of te bewaren.

2.24 T & S Klimaattechniek heeft bij terugname het recht om, zonder ook maar op enigerlei wijze jegens wederpartij of zijdens wederpartij aansprakelijk gehouden te kunnen worden, op ieder haar gewenst moment, de daarop aanwezige informatie geheel of gedeeltelijk te verwijderen en/of te vernietigen.

2.25 Wederpartij dient er voor zorg te dragen, dat T & S Klimaattechniek bij terugname van deze goederen over de benodigde toegangscodes zoals onder meer gebruikersnamen en wachtwoorden beschikt. Blijft wederpartij hierop in gebreke, dan is T & S Klimaattechniek gerechtigd voor iedere dag dat deze omstandigheid voortduurt per dag de daghuur van het betreffende goed bij wederpartij in rekening te brengen, zonder dat daartoe de wederpartij in verzuim en/of in gebreke gesteld behoeft te worden.

Copy link
Powered by Social Snap